Kerkgebouw Kerkgebouw
Skilpaed 2
9036 MH Menaam
 
Predikant Predikant
Ds. J.P. (Jeroen) van Olffen
Mieddyk 1
9036 LB Menaam
T: 0518-842502
E: jpvanolffen@solconmail.nl
 
Koster Koster
Koster
Anke Visser
Auck van Haersmawei 5
9036 LL  Menaam
T: 0518-451456
E: kosterpknmenaam@hotmail.com
 
 
Begraafplaats Begraafplaats
Informatie:
koster Anke Visser
T: 0518-451456

Administratie graven:
Maaike de Boer
Greftswal 9
9036 LM Menaam
T: 0518-452367
E: maaikedeboer@hetnet.nl
 
Kerkenraad Kerkenraad
Voorzitter
Klaas de Graaf
Langpaed 4
9036 HJ  Menaam
T: 0518-451507
E: kdegraaf3@kpnplanet.nl

Scriba
Paulien de Vries
Blomtún 15
9036 LT Menaam
T: 0518-452382
E: devriesbakker@chello.nl

 
 
Ouderlingen Ouderlingen
Durk Dikland
Greatebuorren 29
9036 ME Menaam
T:0518-451893
E: fam.dikland@telfort.nl

Anneke Algra
Berltsumerdyk 33
9036 MT  Menaam
T: 0518-452239
E: anneke-algra@hotmail.com

Annegy Idsinga
De Swingel 20
9036 PG  Menaam
T: 0518-419737

Aaltje Dijkstra
Lytse Buorren 23
9036 MN Menaam
T: 0518-451651
E: aaltjedijkstra@upcmail.nl 
 
 
Jeugdouderlingen Jeugdouderlingen
Bea de Jong-Buursma
Goyckemastrjitte 20
9036 PJ Menaam
T: 0518-452280
E: beabuur@hotmail.com

Alja Bakker-Smeding
Romptastrjitte 15
9036 PJ Menaam
T: 0518-750276
E: alja@arjen-alja.nl
 
Diaconie Diaconie
Voorzitter:
Tineke Rodenhuis
 
Penningmeester:
Jan Kloosterman
Orxmasingel 47
9036 JV Menaam
T: 0518-452305
 
Secretaris:
Alet Hoeksma
Graldasingel 3
9036 KC Menaam
T: 0518-461743

Algemeen diaconaal werk:
Geeske Telenga-Sijbesma
Rixt van Doniastrjitte 15
9036 LK Menaam
T: 0518-452250

Betaalrekening
Banknr. NL20 INGB 0003 1286 86
E: diaconiepknmenaam@outlook.com
 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters
Voorzitter:
Johannes Vogel
Earnseker 5
9036 MK Menaam
T: 0518-451951

Ouderling kerkrentmeester:
Hieke Lycklama à Nijeholt
It War 19
9036 NK Menaam
T: 0518-452011

Secretaris:
Bauke de Haas
Sibrandus Leostrjitte 2
9036 NH Menaam
T: 0518-451643

Henny Fokkema
Langpaed 20
9036 HJ Menaam
T:0518-452160

Financiële administratie/penningmeester
Jelmar en Grietje Lautenbach
Bitgumerdyk 24
9036 VS Menaam
T: 0518-462641

E: kerkrentmeestersmenaam@outlook.com

Betaalrekeningen
NL81 RABO 0341 7015 64
NL82 INGB 0006 4111 17
 
Wijkcontactpersonen Wijkcontactpersonen
Coördinatie: 
Paulien de Vries
Blomtún 15
9036 LT Menaam
T: 0518-452382
E: devriesbakker@chello.nl 
 
Kerkelijk Bureau / Ledenadministratie Kerkelijk Bureau / Ledenadministratie
Jan Kloosterman
T: 0518-452305
E: ledenadmpknmenaam@gmail.com
 
Collectebonnen Collectebonnen
Henny Fokkema
Langpaed 20
9036 HJ Menaam
T: 0518-452160
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Geesje Douma
Berltsumerdyk 9
9036MT  Menaam
T: 0518-452458
 
Kerktelefoon Kerktelefoon
D. Terpstra
T: 0518-451611
 
Nieuwsbrief coördinatie Nieuwsbrief coördinatie
Redactie wekelijkse nieuwsbrief:
D. Douma
D. Coster
T. Kloosterman
Kopij naar: nieuwsbriefmenaam@gmail.com
Graag woensdags vóór 18.00 uur inzenden
 
Tsjerkeblêd Tsjerkeblêd
Inleveradres kopy:
Anneke Posthumus
Dobbehôf 7
9036LR  Menaam
T: 0518-450969
E: kopypknmenaam@gmail.com

Klachten bezorging:
mw. G. Sijbesma
T: 0518-461609 
 
 
Redactie website Redactie website
Bea de Jong
Goyckemastrjitte 20
9036 PJ Menaam
T: 0518-452280
 
 
Anneke Posthumus
Dobbehôf 7
9036 LR Menaam
T: 0518-450969
 
pknmenaam@gmail.com