zondag 11 juni 2023 om 9.30

OOMD, Oecumene in de Âlde Witte te Dronrijp

Zondag 11 juni, 09.30 uur       OOMD, Oecumene.
We komen samen in de Âlde Witte te Dronrijp

terug