ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Protestantse Gemeente Menaldum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente Menaam te Menaldum
Telefoonnummer (facultatief): Zie bij "Contact"
RSIN/Fiscaal nummer: 824127377
KvK nummer 76460967
Website adres: http://www.protestantsegemeentemenaldum.nl
E-mail: kerkrentmeestersmenaam@outlook.com
Adres: Skilpaed 2
Postcode: 9036 MH
Plaats: Menaam
Postadres: Skilpaed 2
Postcode: 9036 MH
Plaats: Menaam
 
De Protestantse gemeente te Menaldum  is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Menaldum.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Op de pagina "Kerk" vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.


Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

NB de rekening van 2020 is nog niet definitief. In september wordt deze definitief
 
Baten en Lasten kerkelijke gemeente
  begroting Rekening  rekening
  2021 2020 2019  

Opbrengsten en baten
 
Opbrengsten onroerende zaken 66.876 56.031 50.677
Opbrengensten uit rente, dividenden en beleggingen 32.600 38.188 50.278
Opbrengsten uit levend geld 66.200 69.097 65.791
Door te zenden collecten en giften 3.300 249 3.322
Subsidies en overige bijdragen van derden 11.193 11.193 4.936
Totaal baten 180.169 174.758 175.003

Uitgaven en lasten
 
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 27.945 68.428 33.485
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 11.440 18.902  9.364
Afschrijvingen 2.765 - 2.545
Pastoraat 93.300 93.050 91.674
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.400 4.061 3.424
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 8.600 8.173 8.538
Salarissen 30.330 29.872 29.999
Kosten beheer, administratie en archief 10.800 13.159 10.202
Rentelasten/bankkosten 600 601 595
Afdrachten door te zenden collecten en giften 3.300 249 3.322
Totaal lasten 192.480 236.496 193.148
       
Operationeel resultaat -12.311 -61.738 -18.144
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 53.985 -220.027 1.078.912
Incidentele lasten -52.691 -32.701 -50.905
Incidentele baten en lasten 1.294 -252.728 1.028.007
       
Resultaat verslag jaar -11.017 -314.466 1.009.863
       
Mutaties bestemmingsreserve/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 0 32.701 50.905
Onttrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves 30.250 255.027 -1.064.912
Toevoegingen bestemmingsfondsen -   -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen -30.693 287.728 -1.014.007
       
Resultaat naar algemene reserve -11.460 -26.738 -4.144
       

Begraafplaats
De Protestantse gemeente te Menaldum heeft de begraafplaats van Menaam onder haar beheer. 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
 
terug